Kalendarium


28 listopada 2014 r. – korzystny dla UJ CM wyrok KIO w sprawie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego

W dniu 29 października 2014 r. Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum dokonał wyboru oferty Konsorcjum: Warbud S.A. (lider), Vamed Standortentwicklung und Engineering GmbH&COKG oraz Porr (Polska) S.A. jako najkorzystniejsze oferty w postępowaniu na realizację największej szpitalnej inwestycji w zakresie ochrony zdrowia w kraju. Od rozstrzygnięcia w dniu 7 listopada 2014 r. odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie złożyło Konsorcju: Budimex S.A.oraz Inso sistemi […]

29 października 2014 r. – wybór najkorzystniejszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego

W dniu 29.10.2014 r. w Collegium Nowodworskiego miało miejsce spotkanie poświęcone aktualnemu stanowi zaawansowania realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”. Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego ds. Collegium Medicum prof. dr hab. Piotr Laidler ogłosił, podczas spotkania, wybór najkorzystnieszej oferty wykonawcy inwestycji wyłonionej w drodze postępowania prowadoznego w trybie dialogu konkurencyjnego. Najkorzystniejszą ofertę n kwotę 819 mln zł złożyło konsorcjum firm, której liderem jest firma […]

30 czerwca 2014 r. – przekazanie oferentom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania oferty

Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, w dniu 21 maja 2014 r., Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, na podstawie art. 60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2013 poz. 907) zaprosił sześciu potencjalnych wykonawców – uczestników dialogu konkurencyjnego – do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

5 maja 2014 r. – posiedzenie ostatniej rundy dialogu konkurencyjnego – zakończenie części negocjacyjnej

Spotkanie podzielono na dwie części: 1-szą – techniczną, podczas której omówiono kwestie dotyczące: zakresu zmian do projektu, listy sprzętu medycznego,kryteriów oceny ofert oraz 2-gą prawną, dotyczącą projektu Umowy o generalną realizację inwestycji. Tym samym zakończono część negocjacyjną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków – Prokocim”.

22-24 stycznia 2014 r. – III runda dialogu konkurencyjnego o charakterze prawno-finansowym

W dniach 22-24 stycznia 2014 r. odbyła się kolejna runda dialogu konkurencyjnego prowadzona osobno z każdym z uczestników dialogu w odniesieniu do inwestycji. W ramach tej rundy: odbyła się kolejna część dyskusji z uczestnikami dialogu na temat projektu budowlanego dotyczącego szpitala uniwersyteckiego będącego przedmiotem inwestycji; zaprezentowane zostało podejście Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w zakresie potencjalnej rezygnacji z finansowania pomostowego oraz odbyła się dyskusja na temat projektu umowy o generalną […]