Kalendarium


30 czerwca 2014 r. – przekazanie oferentom SIWZ wraz z zaproszeniem do składania oferty

Po zakończeniu dialogu konkurencyjnego, w dniu 21 maja 2014 r., Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum, na podstawie art. 60e ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.z 2013 poz. 907) zaprosił sześciu potencjalnych wykonawców – uczestników dialogu konkurencyjnego – do złożenia oferty oraz przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

5 maja 2014 r. – posiedzenie ostatniej rundy dialogu konkurencyjnego – zakończenie części negocjacyjnej

Spotkanie podzielono na dwie części: 1-szą – techniczną, podczas której omówiono kwestie dotyczące: zakresu zmian do projektu, listy sprzętu medycznego,kryteriów oceny ofert oraz 2-gą prawną, dotyczącą projektu Umowy o generalną realizację inwestycji. Tym samym zakończono część negocjacyjną postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego na wybór generalnego wykonawcy do realizacji inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego UJ CM Kraków – Prokocim”.

22-24 stycznia 2014 r. – III runda dialogu konkurencyjnego o charakterze prawno-finansowym

W dniach 22-24 stycznia 2014 r. odbyła się kolejna runda dialogu konkurencyjnego prowadzona osobno z każdym z uczestników dialogu w odniesieniu do inwestycji. W ramach tej rundy: odbyła się kolejna część dyskusji z uczestnikami dialogu na temat projektu budowlanego dotyczącego szpitala uniwersyteckiego będącego przedmiotem inwestycji; zaprezentowane zostało podejście Uniwersytet Jagielloński – Collegium Medicum w zakresie potencjalnej rezygnacji z finansowania pomostowego oraz odbyła się dyskusja na temat projektu umowy o generalną […]

11 grudnia 2013 r. – II runda (techniczna) dialogu konkurencyjnego

Podczas trwających 3 dni spotkań z przedstawicielami firm budowlanych – potencjalnych wykonawców (każdego dnia dyskusje z dwoma firmami) omawiano wstępnie projekty: budowlany i wykonawcze projektu Nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim. Oferenci przekazali uwagi, wniosków po analizie materiałów przekazanych podczas rundy organizacyjnej (która odbyła się dnia 29 października 2013 r.).

Założenie osnowy geodezyjnej (realizacyjnej) dla terenu inwestycji

Wraz z założeniem osnowy geodezyjnej wykonana zaostała dokumentacja geodezyjnej dla terenu inwestycji pn. „Nowa siedziba Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim”.